LYRICS

LYRICS: Duncan – Umngcwabo

By

on

Duncan - Umngcwabo

LYRICS: Duncan – Umngcwabo

[Intro]
Bathandekayo
Esekhulumile umfana uKwesta no-K.O lapha
Sesizocela ukuthatha lelithuba, sithi ukunika uDuncan Skuva
Athi ukukhuluma, engimfowethu la esiyobeka lapha emathuneni

[Verse]
Leqhegu elase-Bergville ebath uPapa Penny
Elicabanga ukuthi i-rap umdlalo bheka manje ngizolifaka esikoleni
Buso buyisixhwembe nentshebe engathi izintambo zebheshu
Cabanga ukuthi i-rap isicathamiya, nomlomo onuka intelezi
Uphambanelwa yimizi naseyithombeni uphoza njenge’thekeni
Inkabi еnjani epakashile ezimpintsha ngamabulukwе?
Khon okushaya’manzi la – Somizi awukhulume (Shono Mfazi)
Namhlanje kuzozila umuntu
Ngizogweba lesimomondiya se-Rasta abathi uBig Zulu
Bheka kuzulazula amanqa sekazifakile ku [?]
Vele akawazi noku rapper, maye rapper ngathi uyabala
Wena awusiye umrapper, ubaba ophaphayo nje, owusnayi
Uncela ugazi labantu without ama-feature kuyabheda
Ayikho i-hit ebhalwe uwena, zonke lezingoma uyayithenga
Nama-views kuYouTube siyazi nawo uyawathenga
Ingoma zakho ukuze zidlale emsakazweni uyazikhokhela
Umonakalo usuqalile, Papa Penny uzowukhokhela
Ulala kanjani kuleyondlu wazikahle i-belonger kuKwesta?
Ungazong’ test-a, wenja ngizokudonsa ngentshebe
Ngizokuthengela iphinifa, uwumfazi kumele ufunde ukupheka
Makahlale nentombi uMaZulu isimilo simphelele
Makagqoke iphenti lakhe untekenteke uyasoleka
Uhlanyiswa i-Carvela isicathulo seyimpatha nabachaka
Nomehamba uyadunusa ngathi uthengisa ngenduna
Angikaqedi ngaye, [?] nibize i-hearse
Uzibiza inkabi kodwa awukwazi nokubulala ne-verse
Usis’ Zulu ugqoka i-skinny-jean makanikwe i-purse
UBig ndunu into engagezi uyibuka, ngathi unuka impepho
Ingoma zakho sizidlala sibhemile ngoba sifuna’ukuhleka
Ingoma zakho azilaleleki sithanda ama-chorus kuphela
Ngapha i-voice iyacika ngathi uhlafuna ama-s…
Uchithe amanzi kwami, ikhanda lakho ngizolenza isikorobo
I-Rap iyakuhlula, why ungazami imeme zenkolo?
Ontanga bakho baku’Mai Mai ba-busy badla inhloko
Wena u-busy u-force i-rap la, fokol awunakhono
Ikhanda lakho likhulu mahhala ligcwele i-Brentwood nomoya
Ngithi ngishayelela ispikili kanti ngishayelela umkhonto
Leskobo esigcwele ukhonkolo, ngizosiphula mabokobo
UKhehla Sgora unomona plus ugimbela kwesakhe
Wathatha imali ye tournament wayoyidla nomndeni wakhe
Kumnandi ukudla amandlai abantu, kucwebezela neyihlathi
(Kodwa efrijini la-Dubai akukho ngisho neQanda”)
Lana singene nethalente nkabi thina, not umuthi
Thina ingoma siyayibalela nkabi, asiyiyhathi kumuntu
Thina ipeni siyaligqilaza baba asikho ntukuntuku
Nangu uSkuva ekhipha is’dumbu Rasta qala udwebe umufi
Wena omrapper abakufili, akusho mina kusho abantu
Ngibale i-verse eMoriah ngasePheonix, kush’abantu
Wena awungithusi uyisbhamu sethoyizi esingabulali
Ungizela ngobuso obunezinza ngizokubamba ngeshaving line
Uzibiza ngenkabi but awusabeki, ufana nepayinaphu
Angikubona, kimi ufile angikazi futhi ngakungcanywa
Ngikuthatha njengalento engiyishiya kwitissue umangishidaba
Udla umjuluko kaKwesta lesostudio eseRapLyf
Ayikho into oziqalela yona njalo uqhamuka usuthatha
Uzakhe uhleli emthini satshalwa yimi lesis’hlahla
Wena uyimpatha nje e talentless ezinukela amakhwapha
Ulokhu uzosifuthela is’fuba ulokhu uzozisabisa ngokusishaya
Asilwe ngamagama, i-rap leh – qaqeka talala
Ngiyilokishi u-fuck u-fuck ngiyisikhombisa, impatha yimpatha
The reason ngakugaba i-feature indaba angirappi nabachaka
Namanje still usabanda nakusasa uzob’usabanda
Kahle kahle iskill sakho Zulu ngeke sifike la
Ushaya ngeflow esiyazi sonke ngathi ucula inational anthem
Ugqokisa okwenyoni sek’shoda uzigqokise isidleke
Angikufili nge rap, lyrically uyisidindi nje esichanyelwe
Usabisa ngesifubu esigcwele inwele plus unamabhele
(“Heh, heh, heh, Kanti unambhele futhi enjalo unkunzani”)
(“Ingabe ugqoka bani kabra lokheleleni ozibiza ngenkabi”?)
Kule game yimina impilo wena Big Zulu uyisidlo
Kule game yimina isilo wena Big Zulu uyibutho
Cabanga ukuti i-rap yirank, usizela nama-16 aphukile
Ngidonsa inkabi ngemyeko ngisho amabhinca asevumile
Mkikizeleni lomrapper olala egqoke i-shower cap
Angibashayi abafazi kodwa lana ngizoqondisa igwegwe
Ngizogweba uMaZulu isgwegwe saseBergville esiyithwele
[?] le lyric iphela manje anginazwele
Phela ngizalelwe edegheni, esihogweni ngasemgedeni
Emgidagidweni esikebeni, kustradi sbahedeni
Lapho esinquma khona inkabi, umzimba siwulahle emaweni
U-deal-a nosikhotheni into ebalale amaverse emhosheni
I-competition yami ayisekho la, but isesihogweni
Lana ngizokhulisa inkabi ngoba ngathi ibhorekile
Wena uyilento emhlophe kuyinduku yenkwenkwe engasokiwe
Mrapper kikisa ingelosi zaseBabiloni
Uringa kakhulu uzigqoka umlomo ngedilosi
Inkabi Nation yikhampani yamapitikoti
Awusiyo inkunzi ubudoda bakho bungangentontolozi
Yimina umabamuza kosobuzwa ekasi, ngishiya kuphuzwa
Ngena nkabi uwena omuva, yimina ok’gubhele lethuna
If kumele kufe umuntu akufe umuntu maguluva
Sihlephula indoda ngesihluku umzala ahlale kumatrasi
Siqede sifike kumngcwabo walo sikhufulele ithuna salo
Mina angikhathaleleki kuthenjwa isbhamu sami amagama ami
Bathi amandla asenweleni kuzomele ngimgunde ikhanda
Ngicela sonke sifake inhlabathi sigqibeni ushuni womfazi

DOWNLOAD AUDIO

Recommended for you